یکی از مطالبات نخستین جشنواره جارو به‌ دستان شهر امیرکلا که در ١۴ و ١۵ شهریور ماه سال ١٣٩٢ برگزار گردید، برای احیای صنعت ساخت و بافت جارو  محقق شد: 
تدوین استاندارد آموزش ساخت و بافت جارو با کد بین المللی 1- 001- 75- 7317 در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 
فرایند تحقق مطالبه فوق، از مرحله ایده تا تحقق هدف به شرح زیر می باشد: 

گام نخست: تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت شهری (امیرکلا شهر سازه) و احصاء و طبقه بندی مشکلات صنعت جاروبندی؛ 24/5/1392
http://jaroobedastan.persianblog.ir/post/36
دومین گام: برگزاری جشنواره جارو به دستان   ١۴ و ١۵ شهریور ماه سال ١٣٩٢؛ امیرکلا 
برخی برنامه های اجراء شده در جشنواره: 
1.  برگزاری جلسه در روز جشنواره با حضور مسولین و نمایندگان جاروبندان
 
2. برپایی نخستین کارگاه آموزشی ساخت و بافت جارو و اعظای گواهینامه در روز جشنواره
 
 
3. احصاء و طبقه بندی مشکلات صنفی جاروبندان و ارائه برخی راهکارهای پیشنهادی
4. تعهد مسولین حاضر در روز جشنواره به پیگری موضوع تا رفع مشکلات جاروبندان و امضاء صورتجلسه نشست


گام سوم: برگزاری جلسه رفع مشکلات جاروبندان با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی در شهرداری امیرکلا؛ 1392/8/25
گام چهارم: مشارکت در تدوین استانداردهای آموزشی با همراهی استادکاران جاروبندی امیرکلا
توضیح مربوط به عکس فوق: مدیر مرکز فنی و حرفه ای امیرکلا، مسول کارگروه مدیریت
شهری جشنواره و استادکار جاروبندی مسول واحد اجرایی نمادین ساخت جارو در جشنواره در حال تدوین پیش نویس دستوراعمل آموزشی
گام پنجم: تصویب استاندارد آموزشی و اعطای کد بین المللی