تحقق یکی از مطالبات جشنواره جاروبدستان؛ از ایده تا عمل

گام نخست: تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت شهری (امیرکلا شهر سازه) و احصاء و طبقه بندی مشکلات صنعت جاروبندی؛ 24/5/1392
دومین گام: برگزاری جشنواره جارو به دستان   ١۴ و ١۵ شهریور ماه سال ١٣٩٢؛ امیرکلا 
برخی برنامه های اجراء شده در جشنواره: 
1.  برگزاری جلسه در روز جشنواره با حضور مسولین و نمایندگان جاروبندان
 
2. برپایی نخستین کارگاه آموزشی ساخت و بافت جارو و اعظای گواهینامه در روز جشنواره
 
 
3. احصاء و طبقه بندی مشکلات صنفی جاروبندان و ارائه برخی راهکارهای پیشنهادی
4. تعهد مسولین حاضر در روز جشنواره به پیگری موضوع تا رفع مشکلات جاروبندان و امضاء صورتجلسه نشست


گام سوم: برگزاری جلسه رفع مشکلات جاروبندان با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی در شهرداری امیرکلا؛ 1392/8/25
گام چهارم: مشارکت در تدوین استانداردهای آموزشی با همراهی استادکاران جاروبندی امیرکلا
توضیح مربوط به عکس فوق: مدیر مرکز فنی و حرفه ای امیرکلا، مسول کارگروه مدیریت
شهری جشنواره و استادکار جاروبندی مسول واحد اجرایی نمادین ساخت جارو در جشنواره در حال تدوین پیش نویس دستوراعمل آموزشی
گام پنجم: تصویب استاندارد آموزشی و اعطای کد بین المللی

/ 1 نظر / 48 بازدید